Print Friendly, PDF & Email

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała - etap II”

Ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych w Gminie Biała oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez budowę sieci kanalizacyjnej zapewniającej przyłączenie 42 nieruchomości do sieci zbiorczej.

3 442 282,24 zł

Całkowita wartość
projektu

3 442 282,24 zł

Całkowita kwota projektu, to przewidywana wartość całej inwestycji. Obejmuje wartość środków dofinansowania z budżetu UE oraz nakładów własnych.

2 102 749,87 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania

2 102 749,87 zł

Kwota dofinansowania obejmuje wnioskowaną kwotę inwestycji, która miałby być pokryta z funduszy unijnych.

30 sierpnia 2022 r.

Data podpisania umowy na realizację robót budowlanych

30 sierpnia 2022 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych firmą: Zakład Usług Sprzętowo - Transportowych s.c.

Realizacja Projektu

Więcej

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała

Urząd Gminy Biała informuje, że wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I” złożony przez Gminę Biała w marcu 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim…

Wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała

Gmina Biała złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach RPO Województwa Łódzkiego wniosek o pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji Biała w zbiorczą sieć kanalizacyjną o 24,85%. Projekt przewiduje przyłączenie 655 RLM (RLM nowoprzyłączonych…

Masz pytania?

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji dot. możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej w gmnie bIała prosimy o kontakt telefoniczny

Masz pytania?

Wskaźniki projektu

0 km

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

0 szt.

liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

VI 2022 r.

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia

0 PLN

Całkowita wartość projektu