Umowa na dofinansowanie kanalizacji i oczyszczalni podpisana

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 19 listopada doszło do podpisania umowy na  dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I” złożonego przez Gminę Biała

w marcu 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Ze strony Województwa Łódzkiego umowę podpisali Wicemarszałkowie Piotr Adamczyk i Zbigniew Ziemba przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego Michała Miazka. Natomiast ze strony Gminy Biała uczynił to Wójt Gminy Aleksander Owczarek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Krzemińskiej.

Koordynatorem procedury złożenia wniosku był Inspektor w UG Biała Marek Pluskota, współpracujący z innymi pracownikami oraz z projektantami obu inwestycji i zewnętrzną firmą konsultingowo – doradczą.

Umowa zapewnia wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 14 134 886,36 PLN. Całkowita wartość projektu wynosi 21 933 317,16 PLN. Tak więc Gmina Biała musi zabezpieczyć na realizację zadania środki własne w wysokości 7 798 430,80 PLN. Umowa przewiduje termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia w IV kwartale 2022 r.

Jest to moment historyczny, w którym Gmina staje do realizacji bardzo trudnego zadania inwestycyjnego, będącego zarazem wielkim oczekiwaniem i oczywistym priorytetem.

W tymże samym dniu odbyło się spotkanie robocze Wójta z pracownikami UG Biała inicjujące prace nad wdrożeniem realizacji zadania. W czasie spotkania skonstatowano m. in., że z racji perspektywy bardzo znaczącego obciążenia budżetu gminy tą inwestycją, wszelkie otwarcia na nowe zadania będą możliwe po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu z nimi umów zawierających wynegocjowane kwoty w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *