Print Friendly, PDF & Email

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Biała, z siedziba Biała Druga 4B.
Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

a)    listownie: Biała Druga 4B, 98-350 Biała
b)    przez adres e-mail: sekretariat@gminabiala.pl
c)    telefonicznie: (43) 841-90-90,

Inspektor ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Bartela może się Pani/Pan z nim skontaktować poprzez adresem e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.  

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Urzędu Gminy korespondencji. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO1) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. E RODO1)

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą w zależności od celu:

a)    strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Pani/Pana wniosek przekazał,
b)    podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (firmy kurierskie, dostawcy usługi poczty elektronicznej),
c)    podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych w Urzędzie Gminy.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
c)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji

aktualizacja: 23.01.2019 r.